CULtural DImensions of deep LEarning – An integrated expert system for capturing documents, enhancing images and understanding cultural documents.

Παρ όλες τις ενισχύσεις μέσω των πακέτων στήριξης και των ΕΣΠΑ, το μεγαλύτερο μέρος αρχείων και βιβλιοθηκών παραμένει σε αναλογική μορφή. Από τους σημαντικότερους λόγους γι’ αυτό, είναι ότι η ψηφιοποίηση παίρνει πολύ χρόνο για τη σύλληψη (capturing) και επεξεργασία και ταυτόχρονα απαιτεί ειδικό εξοπλισμό υψηλού κόστους. Επιπρόσθετα, η επιστημονική τεκμηρίωση έγγραφης πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως ιστορικά έγγραφα, βιβλία, παλαίτυπα και χειρόγραφα) αποτελεί μία άκρως χρονοβόρα και απαιτητική για τον άνθρωπο, διαδικασία που παίρνει πολλαπλάσιο χρόνο από τη σύλληψη. Η τεκμηρίωση των ιστορικών εγγράφων πολιτισμού περιλαμβάνει την διαδικασία καταγραφής στοιχείων τα οποία, μεταξύ άλλων, προσδιορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά διάταξης και στοιχειοθεσίας των εγγράφων και επιτρέπουν την αναζήτηση και εύκολη παροχή πρόσβασης σε αυτά. Για να καταδείξουμε την ανάγκη χρήσης καινοτόμων παραθέτουμε δύο παραδείγματα πρόσφατων έργων που υλοποιήθηκαν με συμβατικό τρόπο.

Το πρώτο αφορούσε την μετατροπή μικροφίλμ σε εικόνες εγγράφων με απομόνωση κι ανάδειξη του θέματος του εγγράφου από το υπόλοιπο καρέ, ξάκρισμα περιθωρίων και βελτίωση της παραγόμενης εικόνας. Απαιτήθηκαν τουλάχιστον 8 ώρες ανά μικροφίλμ για 20.000 μικροφίλμ. Μία νέα καινοτόμος μέθοδος ξακρίσματος με τεχνικές page layout (εφαρμόστηκε με εξαιρετική επιτυχία στο 10%), θα εξοικονομούσε περίπου το 95% του χρόνου ή περίπου 72 ανθρωποέτη, προσφέροντας ταυτόχρονα βέλτιστες εικόνες.

Το δεύτερο αφορούσε την επιστημονική τεκμηρίωση 117 χειρογράφων του μουσείου Μπενάκη, η οποία διήρκεσε 12 ανθρωποέτη. Το συνολικό πρόβλημα της διάρκειας της τεκμηρίωσης δεν μπορεί προφανώς να λυθεί με εντελώς αυτοματοποιημένες διαδικασίες, μπορεί όμως να περιοριστεί δραστικά κάτω του 1/10 του συμβατικού χρόνου, με τη δημιουργία μεθοδολογιών για μία εν μέρει αυτοματοποιημένη διαδικασία υπόδειξης σημαντικών στοιχείων της τεκμηρίωσης όπως βασικά χαρακτηριστικά διάταξης και στοιχειοθεσίας των τεκμηρίων.

Στο παρόν έργο θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο, έμπειρο σύστημα λογισμικού σύλληψης, βελτιστοποίησης εικόνας (capturing) και κατανόησης τεκμηρίων πολιτισμού.

Η σύλληψη και προ-επεξεργασία της εικόνας όπως έρχεται από σαρωτή χαμηλού κόστους, αποτελεί το πρώτο στάδιο επεξεργασίας των εγγράφων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας τους και τη δημιουργία άριστου ψηφιακού αντίγραφου. Η βελτίωση της ποιότητας του εγγράφου, επιπρόσθετα, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο, διότι βοηθάει στην επιτυχία των επόμενων σταδίων επεξεργασίας, όπως της κατάτμησης και της αναγνώρισης και είναι απαραίτητο λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων ποιότητας και εμφάνισης των προς επεξεργασία ιστορικών εγγράφων. Η αναγνώριση και κατάτμηση είναι βασικά στάδια της κατανόησης και οδηγούν στην έμπειρη υποβοήθηση της τεκμηρίωσης. Θα αυτοματοποιηθεί η υπόδειξη και προσδιορισμός επαναλαμβανόμενων στοιχείων όπως: αρχίγραμμα, αφιερωματικό σημείωμα, τυπογραφικά κοσμήματα, επίτιτλα, μικρογραφίες, οικογένειες χαρακτήρων, τίτλοι, πίνακες περιεχομένων και ευρετήρια κ.α, καθώς και η ύπαρξη συγκεκριμένων λέξεων κλειδιών που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο των εγγράφων ή μέρους αυτών π.χ. σ’ ένα Ευαγγέλιο η αρχή του είναι «Τωκαιρώ εκείνω».

Μια «μοναδική» στον κόσμο εφαρμογή (λογισμικό) υποβοήθησης της επιστημονικής τεκμηρίωσης τεκμηρίων πολιτισμού

Θα επιτευχθεί έτσι μια «μοναδική» στον κόσμο εφαρμογή (λογισμικό) υποβοήθησης της επιστημονικής τεκμηρίωσης τεκμηρίων πολιτισμού. Στο πρώτο τμήμα (capturing) έμφαση θα δοθεί στη χρήση οικονομικά προσιτών συσκευών σάρωσης, σε συνδυασμό με ανάπτυξη/ μετεξέλιξη της υφιστάμενης πλατφόρμας επεξεργασίας εικόνας εγγράφων HDOC+ της Honest Partners. Στο πεδίο της υποβοηθούμενης τεκμηρίωσης επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη state of the art μεθοδολογιών νευρωνικών δικτύων (deep neural networks) για να δημιουργήσουμε την έμπειρη υποβοήθηση του χρήστη και παράλληλα να τον βοηθήσουμε οπτικά ώστε να έχει την βέλτιστη και τάχιστη ταυτόχρονη οπτική εμπειρία εικόνας των σελίδων του τεκμηρίου και της αντίστοιχης τεκμηρίωσης κι επισημειώσεων (web based). Τα αποτελέσματα του συστήματος (εικόνες, τεκμηρίωση) θα εισάγονται και θα διαχειρίζονται μέσω αποθετηρίων ανοιχτού λογισμικού. Η πρότασή μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με την προτεραιότητα 2.1.8 Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών-τεχνικών-μεθόδων ψηφιοποίησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης πολιτιστικής κληρονομιάς (κινητής, ακίνητης και άυλης) με έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας ψηφιοποίησης και στη μείωση του χρόνου και του κόστους της, διαθέτοντας επιπλέον έμφαση στην μείωση του χρόνου και κόστους της τεκμηρίωσης.

Η πράξη: “Δωμάτιο Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων” του προγράμματος: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ (B Κύκλος) με Κωδικό πράξης: Τ2ΕΔΚ-04800 χρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ.
 
Αντικείμενο έργου
Το έργο Tramir αποτελεί μία συνεργασία μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, της εταιρείας Bookscanner και της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης. Ο ελληνικός γεωγραφικός χώρος έχει να παρουσιάσει έναν τεράστιο πλούτο μουσικής κληρονομιάς που συναθροίζει μουσικές, όργανα και κουλτούρες διαφορετικών περιοχών που γεννήθηκαν σε ποικίλες χρονικές περιόδους και περιβάλλοντα. Παρόλο που ως ένα βαθμό οι μουσικές αυτές διατηρούνται και αναβιώνουν στη σύγχρονη εποχή, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού -ιδιαίτερα το νεανικό κοινό- είτε αγνοεί τον πλούτο αυτό είτε δεν έχει πρόσβαση στη γνώση αυτή με έναν σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο. Με την παρούσα πρόταση θα δημιουργηθεί ένα «μουσικό δωμάτιο» για την ανακάλυψη, επαφή, γνώση και διάδραση με τα ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που θα λειτουργεί ως μία φορητή έκθεση μουσικών οργάνων, τα οποία θα έχουν αναπαρασταθεί τρισδιάστατα. Ο επισκέπτης θα μπορεί με τη βοήθεια VR glasses να αλληλεπιδράσει με τα μουσικά όργανα και σε συνδυασμό με έναν ψηφιακό χάρτη θα ανακαλύπτει τις περιοχές της Ελλάδας που αντιπροσωπεύουν τα όργανα αυτά, θα λαμβάνει πληροφορίες για μεμονωμένα τα μουσικά όργανα αλλά και τους συνδυασμούς τους στα παραδοσιακά μουσικά σχήματα(ζυγιές και κομπανίες) και θα ακούει τις μουσικές τους. Μέσα από κάποια quizzes που θα δημιουργηθούν, θα μπορεί να αποκτήσει την αίσθηση του gaming, γεγονός που θα ενισχύει την αλληλεπίδρασή του στην πλατφόρμα.
 
Αντικείμενο έργου
Στόχος του HOPE Cluster είναι η προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών στις οικογένειες που θέλουν να τεκνοποιήσουν και για διαφόρους παράγοντες, όπως για παράδειγμα είναι η αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας με την παρούσα μορφή τους, δεν μπορούσαν να το πετύχουν. Απώτερο όραμα του HOPE Cluster είναι η ανατροπή του κλίματος υπογεννητικότητας σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου του προτεινόμενος Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας «HOPEcluster» είναι η παροχή καινοτόμων γυναικολογικών και μαιευτικών τηλεϊατρικών υπηρεσιών σε γυναίκες που ήδη κυοφορούν ή επιθυμούν να τεκνοποιήσουν και είναι μόνιμοι κάτοικοι ακριτικών, νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών της Ελλάδας, μέσω σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων δικτύωσης με υγειονομικούς φορείς (πχ. ομάδες ιατρών, νοσηλευτών, μαιών, νοσηλευτικά κέντρα, κα.) καθώς και με άλλους βοηθητικούς φορείς που συμμετέχουν στην υποβοήθηση των οικογενειών μετά την τεκνοποίηση, όπως είναι τα κέντρα απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας ή άλλες σύγχρονες μορφές φύλαξης και επιτήρησής τους. Οι τηλευπηρεσίες υγείας κρίνονται απαραίτητες σε χώρες στις οποίες η μορφολογία του εδάφους δεν βοηθά την γρήγορη και ασφαλή μετάβαση σε νοσοκομεία. Ειδικά σε χώρες, όπως η Ελλάδα, με τεράστια ακτογραμμή, νησιά, βουνά και απομακρυσμένες περιοχές, η χρήση τους χαρακτηρίζεται ως επιβεβλημένη με απώτερο στόχο την ισότιμη κατανομή των υπηρεσιών υγείας, την ισότιμη πρόσβαση σε αυτές και την μείωση των λειτουργικών εξόδων από άσκοπες διακομιδές, μεταφορές με ασθενοφόρα ή νοσηλεία ασθενών που δεν χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας. Παράλληλα, η πράξη «η γιαγιά της γειτονιάς», εκτός από το οικονομικό όφελος και την ασφάλεια που θα προσφέρει στις νέες μητέρες και γονείς, θα παρέχει σημαντική οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη στους ανθρώπους της μέσης και τρίτης ηλικίας, οι οποίοι θα επανενταχτούν στην αγορά εργασίας, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες. Επιπλέον, αναμένεται να υπάρξει τόνωση του πληθυσμού στην επαρχία, με τους νέους να θέλουν να παραμείνουν στο χωριό ή στο νησί τους, να δημιουργήσουν οικογένεια, και να επενδύσουν σε κάποια επαγγελματική δραστηριότητα στον τόπο διαμονή τους.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τόνωση της τοπικής κοινωνίας και πληθυσμιακά και οικονομικά. Θα δημιουργηθούν άμεσες νέες θέσεις εργασίας υψηλής ιατρικής επιστημονικής εξειδίκευσης, (ιατροί, νοσηλευτές), καθώς και θέσεις υπαλλήλων πληροφορικής και συστημάτων διοίκησης. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν έμμεσες θέσεις εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, διότι αναμένεται να υπάρξει τόνωση του πληθυσμού στην επαρχία, με τους νέους να θέλουν να παραμείνουν στο χωριό ή στο νησί τους και να δημιουργήσουν οικογένεια Το συνεργατικό σχήμα θα προωθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, επηρεάζοντας πολλαπλασιατικά κάθε πυλώνα της τοπικής οικονομίας.